info@ataneamt.ro
str. Alexandru cel Bun, nr. 28, Piatra Neamt, jud. Neamt

Urmariți-ne pe:

STATUT
ASOCIAȚIA TINERELOR AVOCAȚI NEAMȚ

STATUT ATA NEAMT

ABOUT GOLDENBLATT FAMILY LAW

CAPITOLUL L- DISPOZIȚII GENERALE

ARTICOLUL 1. Asociația Tinerilor Avocați Neamț ( denumită în continuare AT A Neamț ) este constituită ca persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, de utilitate, publică, apolitică și cu caracter non-profit.

ARTICOLUL 2 – FORMA ASOCIAȚIEI

Denumirea fundației este: Asociația Tinerilor Avocați Neamț.

Asociația își va desfășura activitatea în baza Ordonanței Guvernului nr.26/2000

ARTICOLUL 3 – SEDIUL ASOCIAȚIEI

Sediul Asociației este în România,Jud. Neamț, Piatra Neamț, str. M. Eminescu, Bl. 39, ap 1

CAPITOLUL II

SCOPUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE ȘI DURATA

ARTICOLUL 4 – SCOPUL ASOCIAȚIEI

Asociația Tinerilor Avocați Neamț are un scop profesional și social, propunându-și să sprijine tinerii avocați în exercitarea profesiei de avocat si să le apere drepturile și interesele specifice, prin diferite forme de protecție profesională și socială.

ARTICOLUL 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Asociația are ca obiect:

 1. Stabilirea legăturilor profesionale și de prietenie între avocații tineri, din țară și din străinătate;
 2. Realizarea apropierii de alte profesii de drept;
 3. Studierea tuturor problemelor referitoare la organizarea, exercitarea profesiei de avocat și, în mod prioritar cu privire la tinerii avocați, formarea tehnicilor și deprinderilor de muncă, specifice avocaților;
 4. Apărarea intereselor colective ale profesiei de avocat;
 5. Asigurarea întrajutorării mutuale în cadrul exercițiului profesiei și cu privire la orice probleme sociale ale tinerilor avocați;
 6. Studierea tuturor căilor și mijloacelor care să asigure perfecționarea vieții juridice și a administrării justiției;
 7. Apărarea și promovarea drepturilor omului precum și apărarea dreptului la apărare în general;
 8. Orice alte activități care au legătură cu profesia de avocat.

ARTICOLUL 6 – MIJLOACE DE ACȚIUNE

Asociația va realiza obiectul său de activitate prin următoarele mijloace de acțiune;

 1. Organizarea de conferințe, seminarii ori stagii de perfecționare în diferite domenii de interes pentru tinerii avocați;
 2. Organizarea de concursuri ori de manifestări publice cu caracter profesional care vor putea fi sau nu recompensate, după caz;
 3. Publicarea de rapoarte, memorii sau orice alte lucrări, cu orice procedeu de reproducere sau difuzare a acestora;
 4. Organizarea și gestionarea tuturor serviciilor și prestațiilor menite să faciliteze exercițiul profesiei (servicii de alimentație proprii, club, biblioteci, servicii de multiplicare de utilitate proprie )
 5. stabilirea de contacte cu organizații neguvemamentale, organizații guvernamentale, de imigrări, UNICEF, UNESCO, delegația Uniunii Europene. Comisia Europeană precum și orice organisme și instituții similare.

ARTICOLUL 7 – DURATA

Durata Asociației este nelimitată.

CAPITOLUL III

DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI

ARTIC0LUL8 – DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI

Pot deveni membri ai Asociației: avocații înscriși în Baroul Neamț ca avocați definitivi precum și avocații stagiari care își desfășoară activitatea în cadrul Baroului Neamț.

înscrierea se face pe bază de cerere, cu obligația achitării unei taxe stabilită de Consiliul Director, precum și cu obligația achitării unei cotizații anuale.

Membrii Âsociații sunt membri activi și membri asociați. Aceasta va putea avea și membri de onoare.

Sunt membri activi avocații definitivi din Baroul Neamț în vârstă de până la 35 de ani, cu drept de vot deliberativ, pentru toate deciziile asociației.

Sunt membri asociați avocații stagiari din Baroul Neamț, având vârsta până la 35 de ani.

Membrii asociați din Baroul Neamț au drept de vot consultativ.

Pot deveni membri de onoare ai A.T. A. Neamț acele persoane care prin activitatea lor au sprijinit în mod deosebit pe aceasta în atingerea scopului propus și realizarea obiectului de activitate. Membrii de onoare nu au drept de vot și nici obligații financiare față de Asociație; calitatea de membru de onoare poate fi acordată la propunerea Consiliului Director cu aprobarea Adunării Generale.

ARTICOLUL 9 – PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI

Calitatea de membru al Asociației se pierde în una din următoarele situații:

 1. retragere;
 2. deces;
 3. încetarea existenței unei dintre condițiile cerute la înscriere, referitoare la exercițiul profesiei de avocat și la vârstă;
 1. excluderea ca urmare a săvârșirii unor fapte care aduc atingere regulilor și principiilor precum și scopului Asociației.

Excluderea este dispusă de Consiliul Director. Decizia Consiliului Director îi este notificată persoanei în cauză care are posibilitatea să o atace în fața Adunării Generale, a cărei hotărâre este definitivă.

CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ASOCIAȚIEI

ARTICOLUL 10 – ORGANELE ASOCIAȚIEI

Organele asociației simt: a) Adunarea Generală; b) Consiliul Director; c) Comisia de Cenzori.

ARTICOLUL 11 – ADUNAREA GENERALĂ

Adunarea  Generală este formată din toți membrii activi și asociați ai Asociați și este organul

suprem de conducere al acesteia.

Adunarea Generală este ordinară și se convoacă o dată pe an și este extraordinară, în acest caz convocandu-se la propunerea a cel puțin 1/2 din membrii săi, din care cel puțin 1/2 să fie membri activi. Adunarea Generală extraordinară mai poate fi convocată la propunerea Președintelui Asociației, sau a Consiliului Director

Ședințele Adunării Generale se țin legal la prima convocare, indiferent de numărul participanților, dar nu mai puțin de un sfert dintre membrii Asociației.

Alegerea membrilor Consiliului Director se face prin vot secret scris. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot liber exprimat.

Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 1. adoptă statutul ATA Neamț, actul constitutiv și modificările / completările ulterioare, cu respectarea normelor impuse de legile în vigoare;
 2. stabilește strategia și obiectivele generale ale asociației;
 3. analizează anual activitatea ATA.Neamț;
 4. aprobă structura organizatorică a asociației
 5. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, examinează și aprobă bilanțul contabil;
 6. alege și revocă cenzorul și alege și revocă membrii Consiliului Director;
 7. hotărăște dizolvarea și lichidarea asociației precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
 8. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau în statutul propriu
 9. stabilește calitatea de membru de onoare al Asociației pentru anumite persoane.

ARTICOLUL 12 – CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director se alege pentru un mandat de un an de Adunarea Generală și asigură conducerea curentă a Asociației.

Consiliul Director este format din 3 membri.

Ședințele Consiliului Director au loc o dată la 2 săptămâni.

Consiliul Director alege din rândurile membrilor A.T.A. Neamț secretarul executiv. Activitatea Consiliului Director va fi consemnată într-un registru de ședință, în exercitarea competenței sale, Consiliul Director are următoarele atribuții:

 1. prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului, de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectele programelor asociației;
 2. încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;
 3. asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale sau alte atribuții stabilite de Adunarea Generală, precum și respectarea de către toți membrii ATA Neamț și a statutului
 4. elaborează și aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și asigură execuția acestuia și îl supune aprobării Adunării Generale;
 5. convoacă Adunarea Generală, aprobă ordinea de zi și materialele ce vor fi prezentate;
 6. propune Adunării Generale acordarea de titluri de membrii de onoare ai ATA Neamț (fără drept de vot);
 7. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a ATA Neamț
 8. poate schimba sediul Asociației

ARTICOLUL 13 – CENZORUL

Cenzorul întocmește proiectul de buget pentru anul următor, care urmează să fie aprobat de Adunarea Generala

 

CAPITOLUL V – REPREZENTAREA ȘI ADMINISTRAREA ASOCIAȚIEI. RESURSE

ARTICOLUL 14 – PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI

Președintele Asociației nu poate fi decât avocat definitiv. El asigură conducerea Consiliului Director și reprezintă Asociația în justiție, precum și în toate actele vieții civile, în limita mandatului conferit de Consiliul Director și de Adunarea Generală.

Președinția A.T.A. Neamț este asigurată de către unul din membrii Consiliului Director, prin rotație, fiecare având un mandat de câte 4 luni.

ARTICOLUL 15 – ADMINISTRAREA ASOCIAȚIEI

Administrarea Asociației este asigurată de Consiliul Director

ARTICOLUL 16 – RESURSELE ASOCIAȚIEI

Pentru îndeplinirea scopului și a obiectivelor, A.T.A. Neamț vizează obținerea de fonduri provenind din:

 • contribuția membrilor – cotizații
 • donații, sponsorizări sau legate;
 • venituri realizate din activități economice directe (cu caracter accesoriu) și indirecte/conexe
 • surse de finanțare ale Uniunii Europene și ale organismelor financiare internaționale;
 • alte venituri prevăzute de lege;

ARTICOLUL 17

Fondurile A.T.A. Neamț nu pot fi folosite pentru alte activități decât cele necesare atingerii scopurilor propuse.

Utilizarea fondurilor fundației se stabilește de către Consiliul Director.

CAPITOLUL VI- DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ATA NEAMȚ

ARTICOLUL 18

Dizolvarea ATA Neamț poate interveni în unul din următoarele cazuri:

 1. de drept;
 2. prin hotărâre judecătorească;
 3. prin hotărârea Adunării Generale.

De drept prin:

 • realizarea sau după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită;
 • imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director conform dispozițiilor statutare, dacă această situație durează mai mult de un an;
 • reducerea numărului de asociați sub limita stabilită de lege;

Prin hotărâre judecătorească, atunci când:

 • scopul sau activitatea asociației au devenit ilicite sau contrare ordinii publicie;
 • realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 • urmărește alt scop decât cel pentru care a fost constituită;
 • a devenit insolvabilă;
 • nu a obținut autorizațiile necesare.

în caz de dizolvare, hotîrârea nu va putea fi decât cu o majoritate de 3/4 din membrii Asociației

sau cu unanimitatea celor prezenți. Adunarea Generală va numi unul sau mai mulți lichidatori care vor repartiza activul existent altor asociații sau organizații cu scop asemănător.

Odată cu numirea lichidatorilor mandatul Consiliului Director încetează.

Lichidarea și radierea asociației se va face cu respectarea condițiilor impuse de lege.

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE

ARTICOLUL 19

Prezentul statut, având un număr de 19 articole, structurat în 7 capitole a fost adoptat în unanimitate de către membrii ATA Neamț, în ședința din data de

Echipa noastră

Avocat Drept Penal - Nicoa Andrei
Av. Andrei Nica

Drept Penal
Drept Contraventional
Dreptul Familiei

Anca David
Av. Anca David

Drept Penal / Drept Civil / Drept Comercial

Avocat Nistor Bogdan
Av. Bogdan Ciprian Nistor

Drept Penal / Drept Afaceri / Drept Contraventional / Drept Administrativ si fiscal

Simerea Diana Mihaela Avocat
Av. Diana Mihaela Simerea

Drept Civil / Drept Penal / Dreptul Familiei

logo asociatia tinerilor avocati neamt
str. Mihai Eminescu, bl. 39, ap. 1, Piatra Neamt, jud. Neamt
0742 154 667
0746 677 919
info@ataneamt.ro

Urmariți-ne pe:

CONSULTANTA GRATUITA

Asociatia Tinerilor Avocati Neamt este constituita ca persoana juridica de drept privat, neguvernamentala, de utilitate publica, apolitica si cu caracter non-profit.

© ataneamt.ro – Asociatia Tinerilor Avocati Neamt | CIF: 26809227